Hvorfor kan jeg ikke få monteret “medbragte reservedele” hos JAU2 ?

Som udgangspunkt monterer vi ikke “medbragte reservedele” hos JAU2.

Udtalelsen kan naturligvis tolkes sådan “at vi er bange for at miste indtjening på grund af den manglende avance”. Nej, det er ikke det der er hovedformålet med  vor negative interesse i montering af reservedele, der er indkøbt andre steder. Naturligvis spiller avancen på solgte reservedele i forbindelse med en reparation en endog vigtig faktor, men når jeg bringer dette på bane skyldes det noget der kan fortælles med ét ord : “Garantiforpligtelsen”.

Når du køber “en samlet pakke” hos os i form af værkstedstimer og reservedele, skal du kun henvende dig ét sted for at reklamere over eventuel manglende holdbarhed af reparationen inklusiv reservedele. Også fra vores side er det langt mere simpelt : Har du ikke “gjort indsigelser” mod den udførte reparation og anvendte reservedele, ligger ansvaret alene hos os. Er der mistanke om en reservedel ikke holder hvad man kan forvente, er det også vort ansvar, og det er os der skal reklamere til leverandøren af denne del.

Leverer du reservedelen eller -delene, og holdbarheden ikke er som forventet, har du 2 steder du skal reklamere, og det er netop hvad jeg i det nedenstående vil fortælle om. Når der er 2 ( eller flere ) parter involveret i en sag, ses det ofte at skylden skydes over på den anden part.

Den 28. marts 2018 monterer vi en luftfjeder som kunde selv har indkøbt hos den lokale forhandler af dette mærke. Efter 5 uger “taber den pusten”, og kunder vælger at køre i bilen i yderligere 42 dage inden denne henvender sig til os med problemet ( ja, det lyder underligt – men det er den udlægning der er givet til såvel FDM ( en billistorganisation ) og Ankenævn For Biler ). Vi kontrollerer forbindelser m.v. for kunde, men da der ikke er fejl, må vi henvise kunde til den forhandler hvor reservedelen er indkøbt, da vi ikke kan lave garantisager på disse dele.

På dette værksted skiftes luftfjederen, og kunde får at vide at luftfjederen er monteret forkert uden yderligere beskrivelse ud over at luftfjederen “har slidt hul i sig selv” ( det er i hvert fald det der kan konkluderes af det forholdsvis dårlige Dansk denne faktura er tekstet med ). Kunde mener efterfølgende, måske meget forståeligt, at vi skal dække omkostninger til såvel udskiftning som lejebil. Det afviser vi naturligvis med henvisning til at luftfjerederen er monteret i henhold til fabrikantens vejledning, som vi inden montering havde rekvireret fra vor hotline hos FTZ Akademi.

Kunde er, igen meget forståeligt, ikke tilfreds med vort afslag og henvender sig til billistorganisationen FDM som efter 4 måneder henviser til Ankenævn For Biler. Det er jo i denne sag, som i alle andre sager klager der har bevisbyrden – det er ikke nok som kunde og forhandler har udtalt: “Luftfjederen er monteret forkert”. “Monteret forkert” er ikke en gyldig beskrivelse – det svarer til en afstandsbeskrivelse som : “Der er længere til København end på cykel”.

Vi har ikke på noget tidspunkt fået lov til at se den defekte luftfjeder og kan derfor ikke danne os et indtryk af hvad der er sket i de 5 uger efter monteringen her på vort værksted. Her i 2019 vægrer kunde sig med at indlevere luftfjederen til den den af Ankenævn For Biler udpegede sagkyndige, men efter 3 rykkere indleveres delen. Den udpegede sagkyndige ønsker ikke at behandle sagen, og henviser i stedet tvisten til en tapper autoforhandler der er nøje udvalgt i den Sydsjællandske.

Her behandler den sagkyndige kundens reklamation over vort arbejde og kommer hurtigt til den konklusion at “det er overvejende sandsynligt” at luftfjederen ( luftfjederen bliver nu kaldt støddæmper – men det betyder tilsyneladende intet hvad reservedelen kaldes  )  slidt igennem på grund af fejlmontering. Vi har stadig ikke mulighed for at se luftfjederen, idet vi ikke er indbudt til at overvære besigtigelsen. Havde vi været til stede havde vi haft en mulighed for f.eks. at se hvilke hjælpemidler der var anvendt ved besigtigelsen.

Da vi får sagkyndigerklæringen tilsendt, kan vi se at “den er helt gal” og vi tilrådes af vor organisation, Dansk Bilbranche Råd ( som også er én af organisationerne bag Ankenævn For Biler ), at indgive kommentar til denne erklæring. Det får ingen indflydelse på sagens udfald, da denne alene bedømmes ud fra sagkyndigerklæringen af nævnets jurister, og vi taber sagen den 26. juni 2019. Vi skal betale erstatning til kunde samt sagsbehandling på kr. 13.200,- excl. moms til Ankenævn For Biler.

Det er normal praksis “ude i samfundet” at den erstattede del tilhører den der yder erstatning hvilket kendes bl.a. fra forsikringssager. Dette forhold bruges ikke i Ankenævn For Biler, men alligevel lykkes det os at få reservedelen udleveret fra den sagkyndige.

Da vi modtager luftfjederen ( eller støddæmper, eller komplet del for bare at nævne nogle af de udtryk den sagkyndige har anvendt om luftfjederen ) kan vi kun få bekræftet hvad vi allerede vidste i forvejen. I maj måned modtog vi anonymt nogle fotos  af luftfjederen ( fotos der iflg. timestamps er optaget før behandlingen hos den sagkyndige i Sydsjælland ) og af disse kunne ses at den slidtage der er beskrevet i sagkyndigerklæringen er en følgeskade af at spændebåndet for luftfjederens indvendige / øverste del har løsnet sig, og fjederen er efterfølgende “væltet”. Uanset hvad den sagkyndige mener om denne skade, burde den alle omstændigheder være medtaget for at lave en objektiv vurdering ( du har mulighed for at se fotos der er indsat nedenfor og kan derfor selv bedømme sagen ).

Det fremgår også tydeligt at de af den sagkyndige beskrevne huller skyldes “stik” og ikke “slid”, ligesom der praktisk talt ikke er spor på den udvendige beskyttelse som iflg. samme var grunden til at den indvendige gummidel var slidt igennem. I kommunikationen med FDM har juristen skiftevis kaldt disse huller for “slidt”, derefter “bidt” og igen “slidt”. Nu forstår jeg hvorfor.

Jeg er naturligvis “farvet” i min vurdering, men nedenfor er materialet tilgængeligt, ligesom de øverste  fotos kan ses i et stor størrelse ved at klikke på “de små”. På disse “forstørrelser” kan du selv lave en vurdering.

Det var så grunden til at vi ikke ønsker at montere en reservedele du selv har medbragt. Klagegebyret til Ankenævn For Biler ( for kunde ) er kr. 400,- ( eller kr. 500,- ), og sager kan oprettes på reparationer over kr. 1.500,00. Potentielt er vor risiko kr. 16.500,- + reparationens samlede pris ved reparation med brug af medbragte dele, idet der i dette tilfælde ikke er tale om en fejl i sagsbehandlingen da den sagkyndige af sin organisation beskrives som : Han er dog en garvet herre i forhold til udarbejdelse af sagkyndigerklæringer, ligesom han har været i branchen (også som mekaniker) i mange år.”

Vi siger : “Nej tak – men som jeg skrev i indledningen at et “nej” var udgangspunktet. Er du flerårig kunde hos JAU2, og vi har opbygget et gensidigt tillidsforhold er du velkommen “med dine dele under armen” – men tænk alligevel over ovenstående.

Nederst på siden under billedlinks er min kommentar indsat. Når en sagkyndig behandler en sag, hvad enten det sker under et privat ankenævn eller under vort “normale” retssystem skal behandlingen ske objektivt. Min kommentar skal naturligvis også være objektiv, men der er besværligt for mig at se hvad der taler til sagkyndiges / Ankenævn For Biler’s fordel i dette materiale.


Luftfjederens indvendige del – bemærk huller
Klik på foto for at forstørre
Alt
Den udvendige beskyttelseskappe – er den slidt ?
Klik på foto for at forstørre
Alt
Bemærk hvordan den invendige del “har sluppet”.
Klik på foto for at forstørre
Alt
Faktura for udskiftning af luftfjeder.
Klik for at se dokument.
Alt
Brev til billistorganisationen.
Klik for at se dokument.
Alt
Udtalelse fra klager og FDM undersøgelse.
Klik for at se dokument.
Alt
SPAM fra Ankenævn For Biler.
Klik for at se dokument.
Alt
Kommentar fra JAU2 til bilklage.dk
Klik for at se dokument.
Alt
Sagkyndigerklæring om støddæmper ????
Klik for at se dokument.
Alt
Kommentar fra JAU2 til sagkyndigerklæring.
Klik for at se dokument.
Alt
Mail fra sagkyndig over Jørn’s kritik,
Klik for at se dokument.
Alt
Afgørelse fra Ankenævn For Biler.
Klik for at se dokument.
Alt
Forkyndelse af afgørelse til JAU2.
Klik for at se dokument.
Alt
Kommentar over afgørelse og krav til genoptagelse.
Klik for at se dokument.
Alt
Skærmprint fra bilklage.dk
Klik for at se dokument.

Forvirret ?   Det vil De ikke være efter denne episode af “Ankenævn For Biler”.

Jørn’s kommentar : Ankenævn For Biler er et privat ankenævn som autobranchens organsationer AutobranchenDanmark, Dansk Bilbranche Råd og Bilbranchen ( under DI ) sammen med FDM står bag, og hvor der fra nævnte organisationer udpeges nævnsmedlemmer og sagkyndige.

I autobranchens ugentlige tidskrift, Motormagasinet, er der på skift indlæg fra jurister fra de ovenfor nævnte organisationer om netop afgørelser truffet i Ankenævn For Biler. Af disse indlæg fremgår det at såvel de juridiske som de faglige vurderinger sker på et højt plan. Da “min sag” blev overgivet til nævnet, var jeg derfor sikker på en faglig korrekt vurdering af en så simpel sag som en defekt luftfjeder. Da jeg første gang så sagkyndigerklæringen, og der stod at den sagkyndige havde modtaget en støddæmper, var jeg overbevist om det var en joke for at se om jeg var vågen – men nej, det var virkeligheden – en virkelighed der eksisterer “i de kredse”.

Da jeg kritiserede denne besigtigelse, roder den sagkyndige endnu mere i begreberne omkring støddæmper og luftfjeder / luftbælg. Iflg. sitet “Trustpilot” skriver sekretariatschefen at alle sagkyndige er topkvalificerede, og nævnets medlemmer alle besidder en stor viden om såvel jura som teknik i biler. Jeg havde derfor en forventning om at sagen alligevel ville blive behandlet med en vis form for faglighed på trods af “en dårlig start” – men nej, den 26. juni 2019 faldt hammeren – at betale….

Efter at have afhentet luftfjederen kunne vi tydeligt se hvad der var sket, og det undrer mig at der ikke i den sagkyndiges besigtigelse var plads til at beskrive skadens virkelige opståen ( der var et hul så stort at en blind uden problemer vil kunne mærke det med en stok – se fotos ovenfor ).

Ja, det er der ikke noget at gøre ved – den sagkyndige har jo vetoret i Ankenævn For Biler, og der er ingen ankemulighed. Der er dog ( iflg. nævnets vedtægter ) mulighed for genoptagelse, hvis der viser sig at være nye oplysninger der i væsentlig grad kunne ændre udfaldet af sagen, såfremt de havde været til stede ved nævnets afgørelse. Jeg har gjort krav om genoptagelse, men har ikke de store forventninger til denne mulighed ( der er jo ikke fremkommet “nye oplysninger” – de samme oplysninger har hele tiden været tilgængelige – det gælder blot om at lukke øjnene op ).

Igen iflg. sekretariatschefens kommentarer på “Trustpilot” er alle sager sket på fagligt og juridisk korrekt niveau, ligesom den sagkyndige i “min sag”beskrives med ordene Han er dog en garvet herre i forhold til udarbejdelse af sagkyndigerklæringer, ligesom han har været i branchen (også som mekaniker) i mange år.”

Sagen må derfor antages at være afgjort på det niveau der nu er tilgængeligt af såvel nævnsmedlemmer som den sagkyndige.

Det kom helt bag på mig at autobranchens organisationer og FDM i fællesskab har godkendt dette – men indrømmet : Man bliver ikke populær af at være kritisk.

Med venlig hilsen
Jørn Jørgensen T direkte 54 76 13 07 – Mail : jj@jau2.com